Катедра „Комуникационни мрежи” започва своето развитие от 1946 г. като част от катедрата "Високофреквентна и съобщителна техника" с основоположник и пръв ръководител проф. инж. Григор Узунов. За своята 70 годишна история, в катедрата са обучени хиляди инженери по телекомуникации, които са проектирали и изградили националната съобщителна мрежа, съвременните мобилни мрежи и са допринесли за въвеждане на огромния брой нови телекомуникационни услуги.

Понастоящем катедра „Комуникационни мрежи” обучава студенти по образователно квалификационните степени „Бакалавър” и „Магистър”, и по образователна и научна степен „Доктор”. От учебния план за бакалавърска степен катедрата участва в обучението по базови дисциплини като „Програмиране и използване на компютри, част 3”, „Комуникационни вериги”, „Основи на мрежовите технологии”, „Цифрова обработка на сигнали”, „Основи на предаване на информацията”, „Комуникационни мрежи” „Надеждност и сигурност на комуникациите”, както и по специализиращи дисциплини в областта на модерните комуникационни мрежи. От учебния план за магистърската степен катедрата обучава по дисциплини като „Теория на телетрафика”, „Архитектура и мениджмънт на комуникационни мрежи”, „Мултимедийни мрежи”, „Телекомуникационни протоколи и Интернет комуникации”, „Мрежи за абонатен достъп” и редица дисциплини, които определят облика и тенденциите в развитието на съвременните телекомуникации. Катедрата провежда обучение и по докторски програми „Теоретични основи на телекомуникациите”, „Комуникационни мрежи и системи” и „Комутационни системи”.

Освен преподавателската си заетост във Факултета по Телекомуникации, по традиция преподаватели от катедрата водят занятия и в други факултети на Техническия университет - София: Факултет по електронна техника и технологии, Електротехнически факултет, Стопански факултет, Факултет по транспорта, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт и Факултет за английско инженерно обучение.

Кадровият състав на катедра „Комуникационни мрежи” е 22 човека и включва 5 професора, 8 доцента, 2 главни асистента и 4 асистента, както и административен персонал от 3 човека. Преподавателите в катедра са висококвалифицирани и утвърдени в научните среди. Като водещи специалисти в областта на телекомуникациите, преподавателите от катедрата са ценени и в други водещи висши учебни заведения у нас и в чужбина. Със своята експертиза и опит, преподавателите от катедрата са търсени консултанти и участват активно в редица научноизследователски проекти.

Катедра „Комуникационни мрежи” осигурява студентска и преподавателска мобилност по Европейската програма Еразъм+. Поддържат се и се създава нови контакти с редица Университети и институти в Германия, Испания, Австрия и Дания.

http://telecom.tu-sofia.bg

 • Академичен състав

 • Ръководител катедра

  Доц. д-р

  Кирил Късев

  +359 2 965 26 62

  1447

 • Проф. дтн

  Ивайло Атанасов

  +359 2 965 20 50

  1349

 • Проф. д-р

  Георги Илиев

  +359 2 965 30 29

  1444

 • Проф. д-р

  Владимир Пулков

  +359 2 965 22 56

  1448

 • Доц. д-р

  Георги Балабанов

  +359 2 965 34 56

  1461

 • Доц. д-р

  Златка Вълкова-Джарвис

  +359 2 965 26 62

  1447

 • Доц. д-р

  Павлина Колева

  +359 2 965 21 34

  1463

 • Доц. д-р

  Мария Ненова

  +359 2 965 21 34

  1463

 • Заместник декан по Учебната дейност

  Доц. д-р

  Камелия Николова

  +359 2 965 21 34

  1463

 • Гл. ас. д-р

  Димитър Атамян

  +359 2 965 26 62

  1447

 • Гл. ас. д-р

  Марио Иванов

 • Гл. ас. д-р

  Димитрия Михайлова

 • Гл. ас. д-р

  Виктор Стойнов

 • Гл. ас. д-р

  Васил Щерев

 • Технически персонал

 • Секретар

  Инженер маг.

  Мариана Недялкова

  +359 2 965 32 53

  1451

 • Инженер маг.

  Васил Бандеров

  +359 2 965 32 53

  1451A

 • Инженер маг.

  Марин Маринов

  +359 2 965 35 87

  1453