• Прием 2023
  Магистърски Програми

 • 1 година

 • 2 години

 • 2 години

 • Магистърска програма по:

 • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 • За завършили образователно-квалификационна степен:

 • "бакалавър" или "магистър"

 • "бакалавър" или "магистър"

 • "професионален бакалавър"

 • По специалности от професионални направления:

 • в област 5. Технически науки,
  4.5. Математика,
  4.6. Информатика и компютърни науки

 • 4.1. Физически науки,
  9. Сигурност и отбрана

 • 5.3. Комуникационна и компютърна техника

 • Срок на обучение:

 • 1 година (2 семестъра)

 • 2 години (4 семестъра)

 • 2 години (4 семестъра)

 • Форма на обучение:

 • редовно

 • редовно

 • редовно

 • Завършване:

 • с дипломен проект

 • с дипломен проект

 • с дипломен проект

 • Учебен план:

 • Необходими документи:

 • 1) Заявление по образец; 2) Такса за кандидатстване; 3) Сертификати за допълнителни курсове или стажове; 4) Академична справка и уверение с успех от дипломни защити – само за студенти от други факултети или университети.

 • Подаване на документи:

 • 11.09.2023 – 29.09.2023
  Технически Университет - София, Блок 1, Деканат на ФТК стая 1439B, тел. +359 2 965 30 95

 • Класиране:

 • 02.10.2023

 • Записване:

 • 04.10.2023 – 06.10.2023

 • За допълнителна информация:

 • http://ftk.tu-sofia.bg/masters.php

 

Добре дошли, скъпи първокурсници!

От името на преподавателския и административния състав на Факултета по телекомуникации (ФТК) ви поздравявам с успешния прием в нашия факултет!

Следващите няколко години ще бъдат за вас уникални, интересни и изпълнени с много предизвикателства. Ще усвоите много знания, ще придобиете нови умения, ще се докоснете до академичния дух и до професионализма в областта на телекомуникациите. В резултат, с дипломирането си, ще се влеете в нашето общество – на телекомуникационните инженери, възпитаници на ФТК при ТУ-София.

Предстоят ви много нови преживявания и в личен план – нови приятелства, нови отговорности, нови емоции, предизвикателства и успехи.

Разчитайте на нашата подкрепа, когато с честност, достойнство и почтеност се изправяте срещу трудности и проблеми. Диалогът с вас е изключително важен за нас, защото целите и желанията ни съвпадат. Еднакво сме ангажирани с важната задача – да получите едно качествено инженерно образование, което да бъде вашия билет към успешна професионална реализация и което да ви отреди заслужено място сред интелигентните образовани млади хора, които ще формират бъдещето на страната ни, на Европа и света.

С пожелания за здраве и успех,
проф. д-р Илия Илиев – Декан на ФТК

Наръчник на първокурсника от ФТК - PDF формат

 

Бакалавърска програма по "Киберсигурност"

"Киберсигурност" е нова бакалавърска учебна програма в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, която следните два факултета реализират съвместно:

 • Факултет по компютърни системи и технологии (ФКСТ) - http://cs.tu-sofia.bg/
 • Факултет по телекомуникации (ФТК)

След обучение в редовна форма с продължителност 4 години, завършилите специалността студенти-бакалаври ще получат професионалната квалификация "инженер по киберсигурност".

Първите четири семестъра от обучението включват фундаментални дисциплини, изучавани от студентите от всички специалности от професионалното направление 5.3, сред които са: "Компютърно и софтуерно инженерство", "Телекомуникации", "Информационни технологии в индустрията". Фундаменталната подготовка по специалност "Киберсигурност" има за цел придобиването на знания в областите: математика, физика, инженерно проектиране, материалознание, електротехника, полупроводникови елементи, механични системи, компютърни системи, сигнали и системи, измервания в информационните и комуникационни технологии, базови програмни езици, платформено-независими програмни езици, синтез и анализ на алгоритми, основи на мрежовите технологии, бази данни, чужди езици.

Специалната подготовка по "Киберсигурност" стартира от 5 семестър и включва обучение по дисциплини като: "Мрежова сигурност", "Сигурност на физичния слой в безжичните комуникации", "Сигурност на операционни системи", "Криптографски методи за защита на информацията", "Глобални бази данни", "Софтуерни платформи", "Биометрични системи", "Етично хакерство", "Сигурност в безжични мрежи".

Чрез избор на профилиращи дисциплини, студентите насочват обучението си в един от следните два модула: "Софтуерни приложения с повишена сигурност" и "Комуникационна и мрежова сигурност". Сред профилиращите дисциплини за модул "Софтуерни приложения с повишена сигурност" са: "Сигурно системно програмиране", "Защита на WEB приложения", "Разпределени приложения и защита", "Машинно обучение и киберсигурност", "Програмни технологии за сигурен код", "Валидация и верификация на програмни системи", "Блокчейн технологии", "Сигурност и защита в Интернет на нещата". Студентите, избрали обучение в модула "Комуникационна и мрежова сигурност" ще изучават дисциплини като: "Сигурност в кибер физични системи", "Надеждност и безопасност в критични инфраструктури", "Системи за видеонаблюдение", "Стеганография", "Видео и аудио анализ в криминалистиката", "Одит и оптимизация на мрежи", "Блокчейн в телекомуникациите".

Независимо от избрания модул, съобразно интересите си студентите могат да изберат курсове в областите: изкуствен интелект и киберсигурност, квантови комуникации и квантова криптография, приложна криптография, сигурност в EDGE базирани IoT мрежи. Предвидени са и избираеми курсове за придобиване на икономически и мениджърски познания и компетенции, свързани с областите: анализ и управление на риска, управление на киберсигурността, теория и практика на ЕС в областта на киберсигурността, дигитален маркетинг, антикризисен мениджмънт в киберсигурността.

Дипломираните бакалаври с професионална квалификация "инженер по киберсигурност" ще имат необходимите знания за успешна реализация като специалисти по киберсигурност, анализатори и консултанти по информационна и комуникационна сигурност, проектанти и разработчици на софтуер, администратори по сигурността. Завършилите могат да продължат обучението си в магистърски програми в областта на информационните и комуникационни технологии, както и в избрани от тях други направления.

 

Факултет по Телекомуникации

Днес "Телекомуникации" - първата в университета след демократичните промени през 1989 г. широкопрофилна специалност, както и магистърската й програма, се радват на изключителна популярност сред кандидат-студентите и фирмите. Във ФТК работи отличен колектив от висококвалифицирани специалисти. ФТК обучава значителен брой докторанти и студенти в областта на телекомуникациите - радио, аудио, видео, кабелни и оптични комуникационни мрежи, системи и технологии, екологичен и енергиен мониторинг и др.

Научните трудове и приложните разработки, създадени във ФТК, се ползват със заслужено признание както у нас, така и в целия свят. Научните постижения на нашите преподаватели се публикуват в най-реномираните световни списания. Приложните ни проекти и разработки са внедрени на хиляди обекти у нас и в чужбина и всеки ден носят на хората приходи, удобство и удоволствие.

Възпитаници на ФТК създадоха и в момента ръководят и обслужват българската комуникационна промишленост, фирмите и научните звена в сектора. Благодарение на широкопрофилната си подготовка те успешно се реализират и в близки до комуникациите области – компютри, електроника, автоматика и др. В чужбина нашите випускници се радват на изключителни успехи и в много случаи стигат до най-високите етажи на кариерата и бизнеса.