• Научни форуми

 • IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom)

  The IEEE BlackSeaCom series of conferences are held in the countries surrounding the Black Sea. The goal of the IEEE BlackSeaCom is to bring together visionaries in academia, research labs and industry from all over the world to the shores of the Black Sea. Here they will address many of the outstanding grand challenges that exist in the areas of communications and networking while having an opportunity to explore this exciting and dynamic region that has a rich history.

  http://www.ieee-blackseacom.org

 • International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST)

  The ICEST Conference appears to succeed a series of conferences started from 1963 at the Technical University of Sofia under the name "Day of the Radio". In 1977 the name of the Conference was changed into "Communication, electronic and computer systems". Since 2000 it has become an international conference under the name EIST (Energy and Information Systems and Technologies). The first two EIST Conferences were organized by the Faculty of Communications and Communication Technologies, Sofia and the Faculty of Technical Sciences, Bitola. In 2002 the Faculty of Electronic Engineering, Nis joined successfully the Conference organizers. Again, the Conference changed its name becoming ICEST (International Scientific Conference on Information Communication and Energy Systems and Technologies).

  http://www.icestconf.org

 • International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA)

  The regular engineering conference CEMA is organized by Faculty of Telecommunication of Technical University – Sofia and School of Electrical and Computer Engineering of National Technical University of Athens, Greece. This is an International engineering forum for scientists, researches and experts on design and application of engineering devices and systems in medicine. The conference is a place for discussions and dissemination of new engineering innovative solutions and research results in communication technologies and their application in medicine.

  http://rcvt.tu-sofia.bg/CEMA/

 • Национална конференция "ТЕЛЕКОМ"

  ТЕЛЕКОМ е ежегодна Национална научно-техническа конференция с международно участие, на която се представят и обсъждат широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление – от най-новите постижения на теорията до тяхното успешно внедряване в практиката. Целта на конференцията е да създаде условия, възможности и среда за обмен на знания и опит на специалистите от различните области на електронните съобщения. Изнесените доклади, представените научни разработки, презентациите на водещите фирми и дискусиите по време на конференцията спомагат за формирането на нови идеи в областта на бързо развиващите се телекомуникации. Участието в конференцията се реализира чрез доклади по тематичните направления, презентации на фирми, изложба и кръгла маса.

  http://ceec.fnts.bg/telecom

 • Научно - техническо списание "Компютърно и комуникационно инженерство"

  ISSN: 1314-2291

  http://cs-mag.com

 • Научни области :: Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

 • Радиокомуникационни устройства и системи

  Тематика на научно-изследователска работа може да се обобщи по следния начин: Автоматизирано проектиране на радиокомуникационни устройства и системи: Моделиране и проектиране на микровълнови радиокомуникационни устройства; Радиокомуникационни системи с разширен спектър: Системи с директно разширяване на спектъра (DSSS), със скок на честотата (FH), с паралелно многочестотно кодово делене MC-CDMA – OFDMА, хибридни системи с разширен спектър, ултрашироколентови радиосистеми (UWBR); Обработка на сигналите и информацията в приемо-предавателите с разширен спектър: модулация, демодулация, паралелно многопотребителско детектиране (MUD), кодове за разширение на спектъра, синхронизация, разнесено приемане и предаване, формиране и обработка в MIMO канали, Приложение на хаотични последователности и сигнали за CDMA, Софтуерно дефинирано радио (SDR); Радикомуникационни системи и мрежи за наземни и спътникови мобилни комуникации; Широколентови кабелни комуникационни системи; Измерване на електрически и неелектрически параметри: Проектиране на информационно – измервателни системи; Комуникационни системи за контрол и управление на отдалечени обекти М2М; Пренос на цифрова информация чрез GSM, UMTS, LTE, Bluetooth и др.; Самоорганизиращи се радиомрежи – ZigBee; Интернет базирани системи за дистанционен контрол и измерване; Приложение на микроконтролери в комуникациите; Електромагнитна съвместимост.

 • Антени, микровълнови и оптически устройства и системи

  Научно-учебно направление "Антени, микровълнови и оптически устройства и системи" заема важно място в учебните планове на катедра "Радиокомуникации и видеотехнологии".

  Основните научни области, в които работят преподавателите от направлението са: антенни и фидерни устройства, разпространение на електромагнитните вълни, електродинамика, микровълнови елементи и устройства, оптоелектроника, оптична радиометрия, оптични комуникационни системи, лазерни методи и комуникационни системи в медицината, микровълнова хипертермия.

  Преподавателите от направлението са титуляри и водещи на основни и избираеми курсове от бакалавърския и магистърския учебен план по Телекомуникации: Радиовълни и радиолинии, Антенно-фидерна и микровълнова техника, Оптоелектроника и оптични комуникации, Микровълнови елементи и устройства, Мобилни и персонални спътникови комуникации, Мобилни комуникации, Комуникационни системи в медицината, Радиорелейни системи, Радарни и навигационни системи, Математически методи в комуникациите, Специализирани антенни системи в комуникациите, Оптични безжични комуникационни системи, Проектиране на микровълнови устройства, Спътникови комуникации, Приложение на лазерите в медицината, Нелинейни ефекти във високоскоростни световодни комуникационни системи, Електромагнитна съвместимост.

  Направлението разполага със следните лаборатории за обучение на студенти: Оптоелектроника и оптични комуникации, Микровълнова техника, Радиовълни и радиолинии, Антени и фидери, Информационни технологии в медицината. Всички лаборатории са реновирани и оборудвани с модерна техника. В повечето са застъпени упражнения с хардуерна насоченост. В тях се разработват дипломни работи, има специализирани работни места за работа на докторанти.

 • Сигнали и системи

  Основните теми, по които се работи са: Теория на сигналите и системите; Обработка на сигнали; Обработка на сигналите във времевата и пространствената област; Медицински комуникационни системи (Телемедицина); Приложение на уейвлетни трансформации за ограничаване на влиянието на шумовете; Приложение на нискочестотни магнитни сигнали за медицинска терапия - проектиране на системи за физиотерапия, изследване и оптимизация на време-пространствената конфигурация на нискочестотни електромагнитни сигнали в близост до тялото на пациента, компютърна визуализация на движението на йоните в живи тъкани при въздействие на външни електромагнитни сигнали.

 • Аудио и видео технологии

  Членовете на направлението работят активно в следните области на научноизследователски интерес: цифрова обработка на едномерни и многомерни сигнали, обработка на изображения, компресия на изображения и звук, анализ и разпознаване на изображения, мултимедийни системи, мултимодални биометрични системи, разпознаване на реч, жестове, лица, емоции и поведение, повишена и виртуална реалност, интернет телевизия, предаване на аудио и видео по Интернет, защита на визуалната информация, компютърна графика и анимация, обектно ориентирано програмиране, акустика.

  В направлението се обучават докторанти по програмите: "Телевизионна и видеотехника", "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление", "Теоретични основи на комуникационната техника", "Електроакустика, звукотехника и кинотехника".

  Членовете на колектива и докторантите работят по множество научи и научно-приложни проекти и имат реално внедрени разработки за проследяване и разпознаване посоката на погледа, разпознаване на емоционални състояния от лицеви характеристики и глас, 3D разпознаване на лица, разпознаване на почерк, контрол на визуализация на 3D обекти чрез жестове, идентификация на аудиовизуална информация и др.

 • Научни области :: Катедра Комуникационни мрежи

 • Телекомуникационни услуги и приложения

  Платформи за услуги и приложения в области като Интернет на нещата, Облачни технологии, Мултимедийни комуникации, Мениджмънт на мрежи, Уеб приложения и разпределяне на съдържание, Мениджмънт и модели на мобилността, Автономен мениджмънт, Онтологии и семантични мрежи.

 • Телетрафично инженерство и планиране на мрежи

  Телетрафично моделиране и оценка на характеристиките, Качество на обслужване, Стратегии за предоставяне на услуги като контрол на трафика, комутация и маршрутизация, Оразмеряване, управление и оптимизация на ресурсите, Управление на потоците и на претоварванията, Измерване, анализ и прогнозиране на мрежите, Симулационни технологии.

 • Мениджмънт на комуникационни мрежи и системи

  Обхваща стандарти, принципи, методи и средства за технологичен и интегриран (технологичен и бизнес) мениджмънт на комуникационни мрежи и системи и гарантиране на качество на обслужване с отчитане на потребителски изисквания, потребителска задоволеност и потребителски опит.

 • Теоретични основи на телекомуникациите

  Основните области в това научно направление включват: Цифрова обработка на сигнали (ЦОС) – трансформации и алгоритми; Комуникационни вериги – проектиране, анализ, синтез, оценка на поведението, симулация и моделиране; Ефективни системи за ЦОС – минимизация на чувствителността, анализ на ефектите от квантуване, енергийна ефективност; Филтрация, трансформации – адаптивна филтрация, комплексни цифрови селективни системи, цифрови филтри с дробно време на закъснение, Хилбертови трансформатори; Вериги за безжични комуникации – характеристики и моделиране на канали, MIMO- и OFDM-базирани технологии на физическо ниво; Управление на мощността и интерференцията - техники за отмяна, смекчаване и управление на интерференцията.

  Редица бакалавърски и магистърски дисциплини във факултета по Телекомуникации са свързани с научното направление, като: Комуникационни вериги, Основи на предаване на информацията, Програмиране, Цифрова обработка на сигнали, Цифрова обработка на сигнали в телекомуникациите, и др.

 • Надеждност и сигурност на комуникациите

  Надеждност на комуникациите; Safety Critical Systems and Network; Fault tolerance Systems; LTE-R railway communication network; Криптографски системи и алгоритми; Data Maning; Моделиране, разработка на алгоритми, изследване на теснолентови и широколентови цифрови адаптивни системи.

 • Научни области :: Катедра Технологии и мениджмънт на комуникационни системи

 • Технология на електронното производство

  Основни области на дейност са: електрически свойства на материалите, конструиране, топлинен анализ, електромагнитна съвместимост и надеждност на комуникационна апаратура; основи на автоматичното управление; автоматизиране на технологичните процеси в електронното производство – основни модули и принципи на изграждане; автоматизирани системи за контрол и диагностика; въведение в нанотехнологиите; наноелектронни елементи, наноразмерните материали, тънкослойни наноструктури и техните приложения.

  Направлението отговаря за обучението по следните дисциплини: Материалознание; Конструиране на комуникационна апаратура; Технологичен практикум; Автоматизирани технологични системи; Нанокомуникационни мрежи и устройства; Нанотехнологии за екологична ефективност на телекомуникациите.

  Най-съществените научни разработки са в областта на: Методи и средства за изследване на електрическите характеристики на материали и елементи; Методи и средства за измерване на неелектрически величини; Среда за изследване и моделиране на феромагнитни материали; Методи и средства за изследване на слаби магнитни полета; Приложение на биоелектрониката в комуникациите; Проектиране и изследване на захранващи схеми за безжични приложения; Апроксимация на нелинейни характеристики за поведенческо моделиране на сензори; Моделиране на комуникационни микро и нано електронни елементи и устройства.

 • Автоматизация на проектирането

  Научното направление е свързано с проучването и разработването на методи, алгоритми, модели и онлайн програми и интегрирането им в Онлайн асистирана платформа за автоматизирано проектиране на комуникационни схеми и системи. Извършват се изследвания, свързани с бързата разработка на прототипи на комуникационни схеми и системи върху развойни платки с програмируеми схеми на XILINX, ALTERA и CYPRESS. Разработват се методи и алгоритми за наблюдение на спектъра, локализация и интелигентни микромрежи, като примерните решения се тестват върху платформа за софтуерно радио USRP или развойни платки с програмитуеми схеми FPGA/CPLD. Разработват се методи и електронно съдържание, свързани с електронното обучение. По тези теми работят дипломанти и докторанти в рамките на национални и международни научни проекти.

 • Осигурителна техника

  Научното направление се занимава с изследвания относно на безопасността на системи с безопасно поведение. Разглеждат се възможни методи за изчисляване и повишаване на надеждността и безопасността на различни видове системи от сферата на комуникациите, транспорта и управлението на технологични процеси от фазата на проектиране до тяхното производство, сертификация и експлоатация. За целта на изследванията се използва богат математически апарат, включително и различни езици и средства за моделиране.