• GSM контейнер за мобилни комуникации, дарен от фирма Ериксон България за обучение на студенти

 • 3100 - Компютърна зала

 • Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

 • Лаборатория 1253 - Информационни технологии в медицината

  В лабораторията се водят лабораторни упражнения със студенти от Факултета по телекомуникации по дисциплината "Комуникационни системи в медицината" и със студенти от факултета по Компютърни системи и управление по дисциплината "Информационни технологии в медицината". Лабораторията разполага със специализирани лабораторни макети за обучение на студентите. Лабораторията се ползва също за обучение на докторанти по докторантскатa програма "Теоретични основи на комуникационната техника (приложение на инженерни & информационни технологии в медицината)". До сега лабораторията е ползвана от 8 докторанти, които са защитили своите дисертации, а други трима докторанти подготвят в нея своите дисертации. В лабораторията са проектирани редица инженерни системи, които се използват в болници и медицински центрове. Част от тези системи са патентовани в България, Англия, Германия, Япония, Унгария и др. Лабораторията разполага с измервателни апарати, компютърен клас от 8 настолни компютри Intel Core i5-2400 CPU 3GHz, HD 1TB, RAM 8GB. Всяка година в лабораторията подготвят своите дипломни работи около 7 студенти от Факултета по телекомуникации и от Факултета по Компютърни системи и управление. Често в докладите на редовната международна конференция СЕМА се описват резултати от инженерните изследвания, проведени в лабораторията.

 • Лаборатория 1256 - Сигнали и системи

  През 2006 г. лабораторията е напълно ремонтирана, а през 2014 г. е преоборудвана със съвременна компютърна техника. В лабораторията са налични 15 работни места с 15 компютъра. Има високоскоростна интернет връзка и свободен WiFi достъп.

  Лабораторията е оборудвана със следния специализиран хардуер: Цифров осцилоскоп; Функционален генератор за сигнали с произволна форма; Спектрален анализатор; Трекинг генератор; FPGA развойни платки; Специализирани модули за усилване и цифровизиране; Специализирани интерфейсни платки за връзка с персонален компютър.

  На персоналните компютри е инсталиран следния специализиран софтуер: LabView - софтуерна среда за разработка виртуални измервателни уреди, обработка на сигнали и др.; Xilinx Vivado (Design Edition) - софтуерна среда за развойна дейност с програмируеми устройства на Xilinx; Signal Hound - програмно осигуряване на спектралните анализатори и трекинг генератори на Signal Hound.

  Лабораторията се използва от студенти по дисциплините: Сигнали и системи; Компютърна диагностика и терапия; Обработка на медицински изображения.

  Лабораторията се ползва от докторанти от докторантската програма "Теоретични основи на комуникационната техника".

 • Лаборатория 1257 - Оптоелектроника и оптични комуникации

  Лабораторията е изцяло ремонтирана с финансовата помощ на Глобул (сега Теленор) през 2008 година. Разполага с 12 бр. работни места за студенти и 2 за докторанти. В лабораторията целогодишно се работи с докторанти, провеждат се лабораторни упражнения по Оптоелектроника и оптични комуникации, разработват се дипломни работи.

  Лабораторията има хардуерна ориентация. Налични са: оптичен източник за тестване на затихването на оптични влакна; оптичен измерител на мощност за тестване на затихването на оптични влакна; оптичен рефлектометър с буферни влакна и макара с кабел 4 км; уред за заваряване на оптични влакна; постановка за изследване на ефекти в оптични влакна; медия конвертори (оптика-мед), оптични корди, разклонители, затихватели; цифров осцилоскоп; камера за инфрачервени наблюдения; инфрачервен термометър; измерител на скоростта на въздушни потоци; програматор за чипове на Microchip; компютри 3 бр; Multifunction I/O National Instruments.

  В лабораторията е инсталиран следния специализиран софтуер: Optiwave 13 - софтуер за симулации на оптични комуникационни системи; Lab View ADD ON - Biomedical toolkit.

  Лабораторията се използва от докторанти по докторантски програми: "Кабелни и оптични комуникационни системи"; "Оптични лазерни уреди и методи".

 • Лаборатория 1258 - Аудиотехнологии

  В лабораторията се провеждат лабораторни упражнения със студенти по редица дисциплини във ФТК, свързани с аудиотехнологиите. Тя е реновирана през 2009 година и разполага с Интернет свързаност. Обособени са 15 работни места с различни лабораторни постановки. Освен това разполага с 1 лаптоп, 1 аудио смесител YAMAHA, 1 процесор за аудиоефекти, микрофон С1 – 3 бр., активна тонколона В 2080 – 2 бр., смесителен пулт XENYX802 - 1 бр., 2 MIDI клавиатури, цифров звукосмесителен пулт 01V96 – 1 бр., цифрово входно-изходно разширение за цифров пулт MY 16 AE – 1 бр., цифров осцилоскоп – 2 бр. , специализирана система за аудио редактиранe, система за акустичен анализ и измервания на студия и зали, система с микрофонна решетка за насочено приемане при изследване на звукови вълни в акустиката.

  В лабораторията е инсталиран следния специализиран софтуер: Matlab; LabView програмно осигуряване и Програмен продукт CUBase – 1 бр.

  Лабораторията се използва от студенти по дисциплините: Основи на видео-и аудиотехнологиите; Аудио системи; Audio engineering; Video audio engineering.

  Лабораторията се ползва от докторанти по докторантска програма "Електроакустика, звукотехника и кинотехника".

 • Лаборатория 1259 - Компютърни комуникации

  Лабораторията е напълно ремонтирана и преоборудвана с нова модерна компютърна техника през 2009 г. Представлява компютърен клас, в който студентите и докторантите имат достъп до високоскоростна интернет връзка и възможност за провеждане на семинари упражнения и обсъждане на проекти. Разполага с 25 работни места с 9 компютъра, мултимедиен проектор и екран.

  В компютърния клас е инсталиран следния специализиран софтуер: Microsoft Visual Studio 2008 Professional; Matlab; Code Composer Studio; Ansoft Designer; GNU radio.

  Лабораторията се използва от студенти по дисциплините: Предаване на данни и компютърни комуникации; Мобилни комуникации; Безжични комуникации;

  Докторанти по докторантски програми: "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление"; "Радиопредавателна и радиоприемна техника"; "Електродинамика и антенно-фидерни устройства".

 • Лаборатория 1260 - Мобилни комуникации

  През 2008 г. лабораторията е напълно ремонтирана и преоборудвана с нова модерна компютърна техника. В лабораторията са налични 18 работни места. Има високоскоростна интернет връзка и свободен WiFi достъп. Разполага с 6 настолни компютри.

  Лабораторията е оборудвана със специализиран хардуер: Спектралени анализатори; Честотомери до 12 GHz; Осцилоскопи; Генератор с Цифров синтезатор на честота до 3 GHz; Функционален генератори; 5 броя DSP boards Тexas Иnstruments; Софтуерно дефинирано радио Ettus USPR N210; Софтуерно дефинирано радио Ettus USPR N200; 2 броя Софтуерно дефинирано радио Ettus USPR B100; 4 модулa, радио приемо-предаватели за USPR честотен обхват 400 MHz - 4G Hz; Софтуерно дефинирано радио - спектрален анализатор Signal Hound USB 124A; 2 броя Софтуерно дефинирано радио - спектрален анализатор Signal Hound USB-SA44B и 2 броя тракинг генератор Signal Hound USB.

  В лабораторията е инсталиран следния специализиран софтуер: MATLAB - софтуерна среда за числов анализ и самостоятелен програмен език; Code Composer Studio v5 - софтуерна за разработка на приложения за DSP; Ansoft Designer SV 05 0610 - софтуерна среда за анализ и синтез на микровълнови устройства.

  Лабораторията се използва от студенти по дисциплините: Мобилни комуникации; Аналогова схемотехника; Предаване на данни и компютърни комуникации.

  Докторанти от докторантски програми: "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление"; "Радиопредавателна и радиоприемна техника"; "Електродинамика и антенно-фидерни устройства".

 • Лаборатория 1261 - Радиокомуникационна техника

  Лабораторията е напълно ремонтирана през 2008 година. Налични са 17 работни места. Лабораторията разполага с 10 броя настолни компютри, лазерен принтер и видеопроектор. Лабораторията е оборудвана с богат набор от съвременни измерителни уреди: радиочестотен генератор/синтезатор HM8135 "Rohde & Schwarz/Hammeg" до 3 GHz; честотомер HM8021 "Rohde & Schwarz / Hammeg" до 1.6 GHz; функционален генератор HM8030 "Rohde & Schwarz/Hammeg" до 10 MHz; цифров осцилоскоп HMO722 “Rohde & Schwarz/Hammeg" до 70 MHz; спектрален анализатор "Signal Hound" с трекинг генератор до 4.4 GHz; честотомер "Gw Instek" GFC-8270H до 2.7 GHz; два осцилоскопа "Tectronix" до 100 MHz; спектрален анализатор "Promax" до 1 GHz; вобел генератор TR0420 до 2 GHz; Q-метър; лабораторни захранващи източници и др.

  В лабораторията е инсталиран следният специализиран софтуер: Matlab 2011 и Serenade 8 SV – софтуерна среда за симулация на микровълнови устройства.

  В лабораторията се водят упражнения по дисциплините: Радиокомуникационна техника, Комуникационна техника, Основи на телекомуникациите и Телекомуникации.

  Лабораторията се използва от докторанти от докторантска програма "Радиопредавателна и радиоприемна техника".

 • Лаборатория 1262 - Видеокомуникации и технологии

  Лабораторията разполага с най-модерна техника в областта на видео обработка, разпознаване на изображения и жестове, виртуална и повишена реалност. Студентите могат да видят и да работят с най-новите технически постижения в областта като Kinect One, Oculus Rift Developer Kit2, Myo Armband, Leap Motion и много други. Лабораторията е оборудвана с 12 учебни места за студенти и 6 за преподаватели и докторанти.

  В нея се провеждат множество упражнения по различни дисциплини от бакалавърския и магистърски учебен план като "Цифрова обработка на изображения", "Аудиосистеми и кодиране на говор", "Мултимедийни системи", "Разпознаване на образи и невронни мрежи", "Адаптивна обработка на аудио и видео информация", "Аудио и видео компресия в телекомуникациите" и "Алгоритми и симулационно моделиране".

  В лабораторията е инсталиран специализиран софтуер: Matlab 2014 - софтуерна среда за обработка и разпознаване на сигнали и изображения, Visual Studio 10 Express, Easy PHP, Java 7 SDK, OpenCV, Android Studio 1.2. Студентите могат да разработват собствени приложения под Windows, Linux, iOS, Android и Web за всички налични в лабораторията хардуерни системи.

 • Лаборатория 1263 - Измервания в комуникациите

  През 2001 г. лабораторията е напълно ремонтирана и преоборудвана с нова модерна компютърна техника. В лаборатория 1263 са налични 18 работни места. Има високоскоростна интернет връзка и свободен WiFi достъп. Разполага с 15 настолни компютри. Също така лабораторията разполага с 2 броя лаптопи за провеждане на научни изследвания, конференции и лекции.

  Лабораторията е оборудвана със специализиран хардуер: Цифрови осцилоскопи 60 MHz - Tektronix TDS – 2012, GwInstek – 2064; Аналогов осцилоскоп 30 MHz - HAMEG Rohde & Schwarz HM303-6; Спектрален анализатор 2 GHz - Rigol DSA1020; Калибратор за генериране и измерване на ток и напрежение -V&A VA70; Функционални генератори - GwInstek – GFG3015, HAMEG Rohde & Schwarz HM8030-6; Мултимери - MASTECH MY-64, MASTECH MAS-345; Честотомер 1,6 GHz - HAMEG Rohde & Schwarz HM8021-4; Токозахранващи устройства - ТЕС1300К, HY 3005D-2; Измервател на температура и относителна влажност - V&A VA8010; Барометър; Многофункционални Интернет базирани системи за събиране и обработка на данни; Самоорганизираща се ZigBee мрежа; LabView – модули; измервател на мощност – HM8115-2.

  В лабораторията е инсталиран следния специализиран софтуер: LabView програмно осигуряване; Moodle; PHP; C; MySQL база от данни; PSpice.

  Лабораторията се използва от студенти по дисциплините: Измервания в комуникациите; Импулсни и цифрови устройства.

  Лабораторията се ползва от докторанти по докторантска програма "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление".

 • Лаборатория 1264 - Компютърна зала

  Компютърната зала е с изцяло обновена техническа база и разполага с 19 учебни места за студенти, оборудвани с HP Compaq 6300 Workstations.

  В лабораторията се провеждат множество упражнения по различни дисциплини от бакалавърския и магистърски учебен план като "Програмиране и използуване на компютри 3", "Теория на кодирането", "Мобилни комуникации" и "Интерактивни телевизионни системи".

  В лабораторията е инсталиран следния специализиран софтуер: Matlab 2011 - софтуерна среда за числов анализ, математически изчисления и обработка на сигнали; Visual Studio 10 Express; Easy PHP, Java 7 SDK – програмни среди за разработка на самостоятелни приложения под Windows, Linux, Android и Web; Code Composer Studio v5 - софтуерна платформа за разработка на приложения за TI DSP.

 • Лаборатория 1310 - Аудиотехника и сигнали процесори

  Лабораторията е изцяло ремонтирана и оборудвана през 2010 година. Разполага с 12 работни станции и допълнителни места за преносими компютри. В лабораторията целогодишно се извършва разработка, изследване и експериментални тестове в области, свързани както с лабораторни упражнения, така и в насока на докторантските програми по специалност "Електроакустика, звукотехника и кинотехника". Има високоскоростна интернет връзка.

  В лабораторията има 12 компютъра, и специализирана апаратура. Цялото оборудване е достъпно за студенти, дипломанти, докторанти и преподаватели.

  Лабораторията е оборудвана със специализирана апаратура: WEB камери; Цифрови видеокамери; Цифрови фотоапарати; Компютърна звукова карта; Цифров многолентов мултифункционален процесор 1,8 МHz; DSP Card/High Resolution Audio Proc. Universal Audio Studio Pack; 1 CUBase и 8 Xilinx цифрови сигнални процесори; Компютри; подвижна платформа на мобилен робот Pioneer III Dxe на фирмата Robosoft; сглобяем мобилен робот Lego Mindstorme NXT на фирмата Lego; лазерни сензори и далекомери за ориентация на робота; микроконтролери като устройства за управление на ходовата част на крачещ робот; гама от видео и аудио сензори за дооборудване на сглобяемия мобилен робот Lego Mindstorme NXT на фирмата Lego; микрофонни решетки като аудио сензори за мобилен робот Pioneer III Dxe на фирмата Robosoft и мобилен робот Lego Mindstorme NXT на фирмата Lego; модули с програмируеми логически матрици за вграждане в мобилен робот Pioneer III Dxe на фирмата Robosoft и мобилен робот Lego Mindstorme NXT на фирмата Lego; преносими персонални компютри за вграждане в мобилен робот Pioneer III Dxe на фирмата Robosoft и мобилен робот Lego Mindstorme NXT на фирмата Lego; Преносими компютри; Evaluation Boards; Специализиран модул за обработка на изображения; Thermal camera EasIR-9; Специализирани системи за обработка на едномерни сигнали; Развойна среда за изображения; специализирана система за паралелна обработка на аудио сигнали в кохлеарни импланти; модули за разработване и управление на микрофонни решетки; специализирана система за измерване на ускорението от разтрептяване на композитните материали по честоти; прецизен виброметър.

  В лабораторията е инсталиран следния специализиран софтуер: Програмна система Cubase SX 3.x; Програмна система Pro Tools; Microsoft Visual Studio 2013 Professional; Eclipse for Windows 8 64 bit; VHDL; LabView.

  Лабораторията се използва от студенти по дисциплините: Видео и аудио домашни системи; Вградени и програмируеми комуникационни устройства; Технологии на проектирането в телекомуникациите (Сигнални процесори).

  Лабораторията се ползва от докторанти по докторантска програма "Електроакустика, звукотехника и кинотехника".

 • Лаборатория 1436 - Микровълнова техника

  През 2009 г. лабораторията е напълно ремонтирана. В лаборатория 1436 са налични 14 работни места. Има високоскоростна интернет връзка. Разполага с 5 настолни компютри.

  Лабораторията е оборудвана със специализиран хардуер: Спектрален анализатор HAMEG до 3 GHz; Генератор с Цифров синтезатор на честота HAMEG HM8135 до 3 GHz; Софтуерно дефинирано радио - спектрален анализатор Signal Hound USB 124A, честотен обхват 100KHz - 12.4 GHz; Софтуерно дефинирано радио - спектрален анализатор Signal Hound USB-SA44B, честотен обхват 1 Hz -4.4 GHz; Тракинг генератор Signal Hound USB-TG124A:честотен обхват 10 Hz - 12.4 GHz; 4 бр. насочени отклонители ZFDC-10-5-S+ 2 GHz; Измервател на мощност 6GHz PWR-6GHS, USB интерфейс; Вълноводни елементи; Микровълнови измерителни линии.

  В лабораторията е инсталиран следния специализиран софтуер: Microsoft Visual Studio 2008 Professional - софтуерна среда за разработка на десктоп и уеб приложения; Matlab 201 - софтуерна среда за числов анализ и самостоятелен програмен език; Code Composer Studio v5 - софтуерна за разработка на приложения за DSP; Ansoft Designer SV 05 0610 - софтуерна среда за анализ и синтез на микровълнови устройства.

  Лабораторията се ползва от докторанти от докторантски програми: "Радиопредавателна и радиоприемна техника"; "Електродинамика и антенно-фидерни устройства".

 • Лаборатория 1504 - Сигнали и системи

  През 2014 г. лабораторията е напълно ремонтирана и оборудвана с нова компютърна техника. Има високоскоростна интернет връзка и свободен WiFi достъп. Провеждат се семинари и лабораторни упражнения. Разполага с 27 работни места с 8 компютъра, мултимедиен проектор и екран.

  Лабораторията е оборудвана със специализиран хардуер: FPGA развойни платки; Arduino Uno развойни платки;

  Специализиран софтуер: Matlab 201 - софтуерна среда за числов анализ и самостоятелен програмен език.

  Лабораторията се използва от докторанти по докторантска програма "Теоретични основи на комуникационната техника (информационни технологии в медицината)".

 • Лаборатория 1511 - Широколентови комуникации и кабелна телевизия

  През 2007 г. лабораторията е напълно ремонтирана, а през 2012 г. е извършен частичен ремонт след наводненията при ремонта на покрива на бл. 1. В лаборатория 1511 са налични 16 работни места, едно от които е за докторанти от докторантски програми. Има интернет връзка и възможност за свободен Wi-Fi достъп. В лабораторията се провеждат упражнения по учебните дисциплини: Радио- и телевизионни системи и мрежи; Глобални телекомуникации; Радиокомуникационни системи; Технологичен практикум.

  Налични са следната апаратура и възли: Реално действащи главни станции за кабелна телевизия; Кабелни усилватели; Коаксиални кабели; Телевизионни приемници; Модули от система за оптичен пренос; Кабелни модеми; Set-Top-Box за наземно, спътниково и кабелно приемане; Собствена антенна площадка, разположена на покрива на бл. 1 за приемане на DVB-S/S2 и DVB-T/T2 сигнали; Измервателна апаратура за контрол, диагностика и настройка; Симулатор EPROM 512; Развойна система с програматор DS-750; Мултицети; Токоизправители.

  Лабораторията се ползва от докторанти от докторантски програми: "Кабелни и оптични комуникационни системи"; "Радиопредавателна и радиоприемна техника"; "Комуникационни мрежи и системи".

 • Лаборатория 2504 - Видео- и аудиотехника и телевизионни системи

  В лабораторията се провеждат лабораторни занятия със студенти като е осигурена Интернет свързаност. Налични са 15 работни места с лабораторни постановки. Лабораторията е оборудвана с 3 компютъра, 4 контролни телевизионни монитора, 1 тестов телевизионен генератор, 1 аналогов осцилоскоп, 1 цифров USB осцилоскоп.

  Лабораторията се използва от студенти по дисциплините: Телевизионни системи; Основи на видео-и аудиотехнологиите.

  В лаборторията се подготвят докторанти по докторантска програма "Телевизионна и видеотехника".

 • Лаборатория 4236 - Електродинамика и разпространение на електромагнитните вълни

  Учебна лаборатория, напълно реновирана и модернизирана през 2010 г. Притежава 18 работни места, разделени на 6 постановки. Всяка една от постановките дава възможност за практическа работа и възпроизвеждане на реални процеси от разпространението на електромагнитните вълни и антенната техника. Особено качество на лабораторията е придобиването на практически опит и умения при работа с високи честоти и микровълнови устройства. Лабораторията обучава студенти от Факултета по Телекомуникации по дисциплините "Разпрозстранение на вълните", "Антенно-фидерна и микровълнова техника", от Факултет по Транспорта – "Антени и СВЧ устройства" и Стопанският факултет, дисциплина "Инженерна Екология".

 • Лаборатория 4602 - Антенно-фидерна и микровълнова техника

  Изследователската лабораторията е напълно ремонтирана и преоборудвана с нова модерна компютърна техника. В лабораторията са налични 8 работни места. Има високоскоростна интернет връзка и свободен WiFi достъп. Лабораторията разполага с полигон за антенни измервания, демонстрационна радиорелейна линия на 28 GHz, специализирана система за сателитни комуникации. Лабораторията дава възможност за физическо моделиране и развиване на практическите качества и умения на обучаемите.

  Лабораторията е оборудвана със специализиран хардуер: Скаларни и векторни анализатори до 40 GHz, Спектралени анализатори; Честотомери до 40 GHz; Осцилоскопи; Измервател на коефициент на шум, Измервател на мощност до 18 GHz, Генератори с Цифров синтезатор на честота до 3 GHz; Софтуерно дефинирано радио - спектрален анализатор Signal Hound USB 124A; тракинг генератор Signal Hound USB.

  В лабораторията е инсталиран следния специализиран софтуер: Matlab - софтуерна среда за числен анализ и самостоятелен програмен език; 4NEC2 и FEKO - софтуери за разработка на антени и микровълнови устройства.

  Лабораторията се ползва от: студенти, дипломанти и докторанти в направление "Радиокомуникации" – "Антени и микровълнови устройства", "Мобилни и радиорелейни мрежи", "Сателитни комуникации"; научно изследователски проекти в областите на Антенно-фидерната и микровълновата техника.

 • Кабинет 3236А – Кабинет и докторантска лаборатория

  Кабинетът, след основен ремонт през 2011 г., е обзаведен с 6 работни места за докторанти. Има климатик, щори, обновено осветление. Всеки докторант разполага с работно място, оборудвано с необходимата апаратура и инструменти. Всички имат компютри и са свързани в мрежа, чрез която ползват скенер и принтер. В кабинета има прожектор, екран и бяла дъска за провеждане на обучение и дискусии.

  Кабинетът е оборудван със специализиран хардуер: Захранване - V&A instruments HY3005D; Захранване – Hyelec HY3005D-2; Захранване програмируемо – GwInstek PSP-405; Осцилоскоп аналогов двуканален Tektronix 2235A; Осцилоскоп цифров Tektronix TDS2012B; Осцилоскоп цифров - преносим Siglent SHS806; Сигнал генератор триъгълни, синусоида, импулс – Rigol DG1022A; Сигнал генератор синтезиращ функционален GwInstek SFG2120; Мултицет преносими Mastech MAS-345; Мултицет калибратор 6 разряда Rigol DM3061; Мултицет измерва L, C, R – Mastech MS5300; Споялна станция - Zhong-Di ZD-937; Станция горещ въздух - Zhong-Di ZD-939A; Програматор - STMMicroelectronics ST-LINK V1; Програматор – STMMicroelectronics ST-LINK V2; Програматор – Microchip PicKit 3; Програматор – Olimex ICD 2.

  Кабинетът се ползва от докторанти по докторантска програма "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление".

 • Катедра Комуникационни мрежи

 • Лаборатория 1453 - Мрежи за абонатен достъп

  Лабораторията е компютърен клас, оборудван с 9 работни места и осигурен достъп до Интернет. Налична е и мултимедийна техника, която дава възможност за интерактивно обучение на студентите по следните дисциплини от бакалавърски и магистърски учебни планове: "Комуникационни вериги", "Програмиране и използване на компютри 3", "Телекомуникационни протоколи и интернет комуникации", "Communication circuits", "Digital signal processing" и "Computer simulation and modeling in communications".

  В лабораторията има условия да се провеждат занятия и по други дисциплини в областта на информационните и комуникационни технологии. Компютърните конфигурации са подходящи за последните версии на лицензирани програмни продукти за програмиране и симулации като Visual Studio Pro, Matlab, Java 7 SDK, операционна система Windows 7, продуктите MS Office и други.

  Техниката в компютърния клас се използва и от студенти за разработка на дипломни работи и курсови проекти.

 • Лаборатория 1455 - Телекомуникационни услуги и приложения

  Лабораторията е оборудвана с работни места, като компютърните конфигурации са свързани в мрежа и имат достъп до интернет, което дава възможност за провеждане на занятия в областта на информационните и комуникационни технологии. Наличието на мултимедийна техника спомага за интерактивно обучение на студентите, изучаващи дисциплини от бакалавърски и магистърски учебни планове, а именно "Информационни технологии в телекомуникациите", "Мобилни мрежи и услуги", "Мултимедийни мрежи" и "Мрежи от четвърто поколение – LTE".

 • Лаборатория 1456

  Лабораторията е с площ от 48 m2 и разполага с 16 работни места за студенти. Лабораторията е ремонтирана и напълно обновена през 2013г. с финансовата подкрепа на ДП "Ръководство на въздушното движение".

  Лабораторията е осигурена с локална свързаност (Ethernet и WiFi) и допълнителни учебно методически средства (интерактивна бяла дъска, таблет за връзка с интерактивната дъска, флипчарт, ултракъс мултимедиен проектор, електрически прожекционен екран).

  Занятията, които се провеждат в лабораторията, са със студенти, обучавани по учебните планове за ОКС "Бакалавър" и "Магистър" по дисциплините: Транспортни телекомуникационни мрежи; Бази данни; Широколентови мрежи; Мрежи за абонатен достъп. Лабораторията е оборудвана със специализирана апаратура такава като професионални мултиплексни системи, устройства от линийни цифрови трактове, лабораторни макети, измервателни уреди (комплекти за измерване на цифрови грешки и свързаните с тях параметри, изкуствени преносни линии, генератори на различни видове сигнали, шумове, линйни кодове и др.), компютри тип All in One от най-висок клас с инсталиран специализиран софтуер. Голяма част от специализираната апаратура е дарение от партньори на факултета и фирми и организации работещи в областта на телекомуникациите.

  Лабораторията разполага със заседателна маса и се използва за провеждане на държавни изпити и дипломни защити.

 • Лаборатория 1457 - Управление на мрежи и бази данни

  Лабораторията е оборудвана за обучение по комуникационни мрежи, системно администриране и мрежи за съхраняване на информация (SAN) към катедра "Комуникационни мрежи", Факултет по Телекомуникации с подкрепата на HP Global Delivery Center и фирма Смартком АД, България. Разполага с 4 HP сървъра, 4 системи за съхраняване на информация от различен клас, 30 машини за достъп, 5 опорни маршрутизатора Juniper и практически неограничен брой лицензи за софтуер. Целта на екипа е да се даде възможност на студентите да изучават основни понятия и да се развива изследователската работа за различни технологии за изграждане на комуникационни мрежи, включително IP, операционни системи, fiber channel protocol, конфигуриране и проектирани на мрежи. В лабораторията се обучава в дисциплини като комуникационни мрежи, комуникационни протоколи, Интернет протоколи, интегрални комуникационни мрежи, телекомуникационен софтуер, мрежи за данни и компютърни комуникации, мрежи за съхраняване на информация и др. Студентите провеждат и свои изследвания за оценка на качеството на обслужване и работоспособността на мрежи. Обучават се повече от 300 студента годишно.

 • Лаборатория 1458 - Оптични и кабелни системи

  Лабораторията е ремонтирана и обновена изцяло през 2008 г. с подкрепата на швейцарската фирма Reichle & De-Massari със спонсор българското поделение на фирмата - R&M България. Създадени са 15 работни места. Лабораторията ползва специализирано оборудване и съвременни средства за обучение. От създаването си е сертифицирана и поддържа сертификата си за "Оторизиран учебен център на R&M" за сертифициране на персонал за планиране, проектиране и мениджмънт на медни и оптични структурни кабелни системи.

 • Лаборатория 1459 - Комутационни системи

  Лабораторията разполага с работни места за обучение на групи до 15 студенти; 4 или 5 подгрупи по трима души.

  Провеждат се лабораторни упражнения по дисциплините: "Основи на мрежовите технологии"; "Комутация в комуникационни мрежи"; "Комуникационна техника"; "Телекомуникации"; "Основи на телекомуникациите" със студенти от ФТК; ФЕТТ; ЕФ; СФ и др.

  Специализирано оборудване – 30/32 канална ИКМ система Siemens; 1660SM SDH мултиплексор Alcatel-Lucent; Multi Wave OTN система CIENA; аналогови, квазиелектронни, цифрови и IP учрежденски учебни телефонни централи; мултимедия; екран и бяла дъска.

  Лабораторията разполага и с измерителни уреди – генератори и измерители на ниво; универсален измерителен мост; оптичен рефлектометър; цифров осцилоскоп, псофометър и др. Има също така и 6 компютърни работни места свързани към университетската мрежа.

 • Лаборатория 1462 - Надеждност и сигурност на комуникациите

  Лабораторията разполага с работни места за обучение на групи до 15 студенти и докторанти. В лабораторията се подържат следните базови и теоретични дисциплини и се извършва обучение по Комуникационни мрежи: "Надеждност и сигурност на комуникациите", "Архитектури и протоколи за мрежови комуникации с повишена сигурност", "Сигурни системи".

  Тематика на научно-изследователска работа: Надеждност на комуникациите; Safety Critical Systems and Network; Fault tolerance Systems; LTE-R railway communication network; Криптографски системи и алгоритми; Data Maning; Моделиране, разработка на алгоритми, изследване на теснолентови и широколентови цифрови адаптивни системи.

  http://netseclab.tu-sofia.bg

 • Катедра Технологии и мениджмънт на комуникационни системи

 • Лаборатории 1209 и 1415

  Наличната материална база в лабораториите включва професионална стационарна измервателна апаратура, с която могат да се определят основните характеристики и параметри на различни електронни компоненти и да се изследва поведението на материалите в електромагнитно поле. В тези учебни лаборатории има разнообразна апаратура, включваща: осцилоскопи, генератори, мултимери, RLC анализатори, програмируем стимулиращ и измервателен уред, многофункционални системи за събиране и обработка на данни, термични камери с регулируема температура, набор стационарни компютри с необходимата конфигурация, изчислителна мощност и др. Разработените макети и опитни постановки се използват за провеждане на лабораторни упражнения по "Материалознание" със студентите от първи курс от факултетите – ФТК, ФЕТТ и ФКСУ, както и за упражнения по "Конструиране на комуникационна апаратура" със студенти от трети курс от факултет ФТК. Също така е възможно в лабораториите да се осъществяват реални експерименти за изследване на свойствата на различни материали, сензорни елементи и компоненти. От 2013 година лабораториите разполагат с нови измервателни електронни уреди приложими за точни измервания на електрически величини. Такива например са мултимери на фирмата Rigol; осцилоскопи на Hameg (Rohde & Scwarz Compony).

 • Лаборатория 1210

  В лабораторията се провеждат лабораторни упражнения, свързани с компютърно проектиране на печатни платки, като за целта се използват утвърдени софтуерни продукти в тази област като Protel и Orcad. За тази цел лабораторията разполага седем персонални компютъра. През учебната 2013/2014 година в нея се водят и част от лабораторните упражнения от дисциплината "Технологичен практикум" със студентите от първи курс от факултет ФТК. За целта има разположени четири работни места за изучаване на основните възможности на микроконтролерната развойна среда Arduino. В нея също така се водят и част от лекциите на задължително-избираемите дисциплини: "Диагностика и отказоустойчивост в комуникациите", "Автоматизирани технологични системи", "Автоматизирано проектиране на цифрови комуникационни схеми с VHDL", "Телекомуникационно право", "Нанотехнологии и наноелектроника в телекомуникациите" и други на студентите от четвърти курс от факултет ФТК.

 • Лаборатория 1305 - Автоматизация на проектирането

  Лабораторията е изградена от компютри и разполага с Internet връзка и Wi-Fi. Разполага с лицензиран софтуер - VIVADO (XILINX), Cadence ORCAD Design Suit 16.6, и COMSOL MULTIPHYSICS 5.1, както и инсталирани програми за проектиране и симулация на нанокомуникационни структури, устройства и мрежи: Nanotube Modeler и NanoEngineer 1. Инсталирани са връзки с платформите с отворен код за проектиране на софтуерно и когнитивно радио - GNU Radio и OSSIE, както и драйвери за хардуер USRP1, 2, n210 и др. В лабораторията се извършват изследвания с платформи за софтуерно радио, развойни системи с програмируеми схеми на XILINX, ALTERA и CYPRESS. Разполга и с измерватена техника като логически анализатор и генератор на тестови вектори. Лабораторията се използва за упражнения на бакалаври и магистри, за разработване на бакалавърски и магистърси дипломни работи, за пристигащи студенти с мобилност по ЕРАЗЪМ+, както и за изследвания на докторанти. Лабораторията е включена и в проекти за електронно обучение.

 • Лаборатория 1306А - Комуникационни технологии за управление на информацията

  Лабораторията предоставя възможност на студентите да се запознаят с най-съвременните тенденции в технологиите за съхранение, защита и управление на информацията и да извършват реални тестове и упражнения върху системи, които са жизнено важни за работата на всяка една корпорация. Изградена е малка мрежа за съхраняване на данни SAN – Storage Area Network с високо производителен дисков масив от среден клас - EMC Clariion CX300 с пет FC диска и малък 8-портов оптичен FC комутатор EMC Connetrix 220B. Към конфигурацията е включен сървър Fujitsu Siemens Computers с два комуникационни адаптера (HBA) за връзка към SAN мрежата и с Ethernet интерфeйси за връзка към локалната мрежа. За студентите са предвидени четири работни станции, присъединени към локалната мрежа, от които ще може да се наблюдават и конфигурират устройствата. Лабораторията се използва за провеждане на упражнения по избираеми дисциплини от програмата за бакалаври на ФТК.