Прием 2023

Подаване на документи:

11.09.2023 – 29.09.2023
Технически Университет - София, Блок 1, Деканат на ФТК стая 1439B, тел. +359 2 965 30 95

Класиране:

02.10.2023

Записване:

04.10.2023 – 06.10.2023

 

Състезателен бал за магистри (изчислява се по точкова система):

Компонент

Максимален брой точки

1. Среден успех от следването за образователно-квалификационна степен "бакалавър" умножен по 10

60

2. Оценка от дипломната работа умножена по 2

12

3. Сума от оценките на три дисциплини по избор от посочени четири дисциплини за специалност "Телекомуникации" (виж забележката)

18

4. С решение на ФС на ФТК се дават до 10 точки:

 • за научен доклад, публикация или за втора специалност (по диплома) – 1 точка;
 • за студенти завършили ТУ-София – 4 точки, за студенти завършили ТУ-Варна – 2 точки;
 • за завършен курс за допълнителна квалификация през последните четири години, с хорариум над 45 часа – 1 точка, но не повече от 2 точки;
 • за проведен стаж с продължителност не по-малко от един месец във ФТК или фирмите партньори – 1 точка;
 • за студенти на ТУ-София защитили на първа редовна сесия за дипломни защити или разработили дипломна работа по програма "Еразъм+" – 2 точки;
 • при инвалиди и тежки заболявания, свързани с продължително отсъствие през срока на следване – до 10 точки с мотивирано решение на ДС.

Точки от ФС не получават студентите, които по време на следването си са нарушавали правилниците на ТУ-София и имат наказания.

10

Общо:

100

 

Забележка: за учебната 2023/2024 година дисциплините са следните:

 • "Предаване на данни и компютърни комуникации";
 • "Основи на видео и аудиотехнологиите";
 • "Конструиране на комуникационна апаратура";
 • "Надеждност и сигурност на комуникациите".

 

Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • Такса за кандидатстване;
 • Сертификати за допълнителни курсове или стажове;
 • Академична справка и уверение с успех от дипломни защити – само за студенти от други факултети или университети.

 

Допълнителна информация:

Факултетна Канцелария – стая 1439В, тел. +359 2 965 30 95, маг. Яна Цанкова, e-mail: fktt-dekan@tu-sofia.bg

Справка за семестриални такси - държавна поръчка: https://tu-sofia.bg/university/308

Справка за семестриални такси - платено обучение: https://tu-sofia.bg/university/333

 

 • Магистърски Програми

 • 1 година

 • 2 години

 • 2 години

 • Магистърска програма по:

 • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 • За завършили образователно-квалификационна степен:

 • "бакалавър" или "магистър"

 • "бакалавър" или "магистър"

 • "професионален бакалавър"

 • По специалности от професионални направления:

 • в област 5. Технически науки,
  4.5. Математика,
  4.6. Информатика и компютърни науки

 • 4.1. Физически науки,
  9. Сигурност и отбрана

 • 5.3. Комуникационна и компютърна техника

 • Срок на обучение:

 • 1 година (2 семестъра)

 • 2 години (4 семестъра)

 • 2 години (4 семестъра)

 • Форма на обучение:

 • редовно

 • редовно

 • редовно

 • Завършване:

 • с дипломен проект

 • с дипломен проект

 • с дипломен проект

 • Учебен план:

 

Едногодишна магистърска програма по ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ - Описание

Магистърска програма по ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
за завършили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър"
по специалности от професионални направления в област 5. Технически науки, 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки

Обучението е проектно-ориентирано и включва : I-ви семестър - три задължителни дисциплини с курсови проекти и три свободно избираеми дисциплини, II-ри семестър – 4 свободно избираеми дисциплини и три курсови проекта. Фундаменталната подготовка се осъществява чрез изучаване на задължителните дисциплини Мобилни и безжични комуникации, Мрежови архитектури и сигурност, Мултимедийни технологии и приложения. Избираемите дисциплини дават възможност на всеки инженер да избере специфики в телекомуникациите, като получи теоретични и практични знания в области като Изкуствен интелект, Комуникации от пето поколение, Съвременни архитектури за безжични комуникации, Адаптивни и интелигентни безжични сензорни мрежи, Технологии за виртуална и разширена реалност, Облачни технологии, Софтуерно дефинирани и когнитивни безжични технологии и др.

Студентите изучават избираеми дисциплини като по всяка дисциплина имат или курсов проект или курсова работа по актуални теми с приложение в телекомуникациите. Всички избираеми дисциплини са с текущ контрол през семестъра.

Дипломният проект се разработва в рамките на втората половина от втория семестър.