От 2014 г. програма "Еразъм" се трансформира в програма "Еразъм+", съчетавайки 7-те съществували до края на 2013 г. програми: Учене през целия живот (Еразъм, Леонардо да Винчи, Коменски, Грюндвиг, Учебни визити), Младежта в действие, Еразмус Мундус, Темпус, Алфа, Edulink и Програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.

Еразъм+ е водеща програма за образование, обучение и практика в ЕС, включваща мобилност на студенти, академичен и административен състав. Програмата регламентира европейското сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. Програмата насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.

Еразъм+ финансира студентската мобилност с цел обучение и/или практика в чуждестранен университет, както и дейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал.