• Научно-изследователска лаборатория "Електронни системи за визуална информация" (НИЛ "ЕСВИ")

  Членовете на лабораторията работят активно в следните области на научноизследователски интерес: цифрова обработка на едномерни и многомерни сигнали, цифрова обработка на изображения, компресия на изображения и звук, анализ и разпознаване на изображения, мултимедийни системи, мултимодални биометрични системи. Ръководител на лабораторията е проф. д-р Огнян Любенов Бумбаров.

  В последните 5 години тематиката на НИЛ "ЕСВИ" от ФТК е свързана с разработване на методи, алгоритми и системи за обработка, кодиране и анализ на изображения и звук, изследвания в областта на мултимодалните биометрични системи и системите използващи интерфейс човек-компютър. Разработени са 9 изследователски проекта, свързани с основните научни области на интерес. Седем проекта са финансирани от Фонд НИ при МОН и два са финансирани от Европейската комисия. Усилията на колектива са насочени главно в разработване на методи и алгоритми за отделяне на 2D изображения на лица, формиране на дискриминантни признакови вектори на отделените лица в подпространства (PCA, ICA, LDA) и прилагане на комбинирани класификатори в етапа на разпознаване.

  Разработени са комбинирани структури от невронни класификатори на база на РБФ, конволюционни невронни мрежи и машини с поддържащи вектори. Етапът на отделяне на изображенията на лица е решен с използване на комбиниран метод, използващ информация за цвета на кожата, моделирана с 2D и 3D хистограмни и смесени Гаусови модели, геометрична информация за формата и основните лицеви компоненти – уста, очи и носи класификация с конволюционна невронна мрежа. Създаден е алгоритъм за управление на екранни менюта с поглед. В изследванията са участвали 7 докторанта от Факултета по комуникации. В последните 5 години са защитени 8 докторски дисертации и 200 статии в престижни списания и научни конференции, с повече от 250 цитирания.

 • Научно-изследователска лаборатория по Електронизация и автоматизация на железопътния транспорт (НИЛ по ЕАЖПТ)

  Научно-изследователската лаборатория по Електронизация и автоматизация на железопътния транспорт (НИЛ по ЕАЖПТ) е създадена през 1982г. със заповед на министрите на транспорта и народната просвета и първият ръководител е проф. дтн Христо Христов.

  Основната дейност на лабораторията е проектантска и развойна дейност за нуждите на железниците в България. За периода на своето съществуване от колектива й са разработени и внедрени над 36 научно-изследователски задачи. В лабораторията са работили над 30 щатни служители и преподаватели. По разработваните теми са написани над 100 дипломни работи и 8 дисертации. От 2002г. ръководител на лабораторията е доц. д-р Анелия Досева, а от 2010 г. – доц. д-р Ташко Николов. От 2006г. лабораторията е част от катедра "Технологии и мениджмънт на комуникационни системи".

  През последните години колективът на лабораторията участва в разработването на няколко големи международни проекти, свързани с най-големите търгове в БДЖ и НКЖИ: "Изграждане на система за контрол на движението на влаковете (ETCS) в участъка Пловдив – Бургас", "Реконструкция и модернизация на участъка Пловдив – Свиленград", "Изграждане на Дунав мост 2 Видин – Калафат", "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив".