Национална научна програма на МОН "Млади учени и постдокторанти"

Съобщение

Документи за кандидатстване по програмата на МОН "Млади учени и постдокторанти" ще се приемат на e-mail: fktt-dekan@tu-sofia.bg

Хартиените копия на документите ще се приемат в Деканата на ФТК, стая 1439В, до 17.00 часа на 11 Декември 2018.

Методика за класиране на кандидатите, участващи в националната научна програма "Млади учени и постдокторанти" - PDF формат

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ в програма на МОН "Млади учени и постдокторанти" - Excel формат

Заповед
N 40/03.12.2018

Във връзка с решение на АС от 28.11.2018 г., относно стартиране на програмата на МОН "Млади учени и постдокторанти" и приетите критерии и методика за разпределение на средствата по структурни звена

Назначавам

комисия в състав:

Председател:

проф. д-р Илия Георгиев Илиев – Декан на ФТК

Членове:

доц. д-р Златка Вълкова Вълкова-Джарвис – Зам. декан по НИР
доц. д-р Бончо Георгиев Бонев – Зам. декан по УД
доц. д-р Румен Първанов Миронов – Ръководител катедра РКВТ
проф. д-р Георги Любенов Илиев – Ръководител катедра КМ
доц. д-р Боянка Маринова Николова – Ръководител катедра ТМКС
докт. Николай Георгиев Данданов

със следните задачи:

Да организира и извърши:

 • Приемане на всички необходими документи за кандидатстване от потенциалните участници в програмата.
 • Да обявят e-mail за електронно предаване на документите от кандидатите.
 • Предоставяне на Централната комисия на обобщена информация за броя на кандидатите и точките, получени по Критериалната система за съответното звено.
 • Верификация/проверка на достоверността на подадените документи в наличните бази данни.
 • Да разработят ясна и конкретна методика за класиране на кандидатите за участие в програмата, съобразена с Критериалната система на ТУ-София. Същата да бъде обявена на сайта на ФТК.
 • Класиране на кандидатите за участие в програмата въз основа на приетата от АС Критериална система.
 • Разпределяне на средствата в рамките на бюджета на факултета съгласно приетата от АС Критериална система и изискванията от МОН.
 • Изготвяне на обобщен отчет за постигнатите резултати от звеното за периода от стартиране на програмата до 30.09.2019 г.; 01.10.2019 г. - 30.09.2020 г.; 01.10.2020 г. - 30.09.2021 г. Същият се предава на Централната комисия.
 • Други дейности, произтичащи от решението на АС и указанията на Централната комисия.
 • Дава предложения на Централната комисия.
 • Координира всички решения с Централната комисия.

Сроковете за изпълнение на съответните задачи да е съобразен с План-графика от документа Методика за разпределение на средствата между структурните звена.

Цялостният контрол и координация по заповедта възлагам на проф. д-р Илия Илиев.

Препис на заповедта да се връчи на лицата и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

проф. д-р Илия Илиев – Декан на ФТК

Факултет по Телекомуникации

Днес "Телекомуникации" - първата в университета след демократичните промени през 1989 г. широкопрофилна специалност, както и магистърската й програма, се радват на изключителна популярност сред кандидат-студентите и фирмите. Във ФТК работи отличен колектив от висококвалифицирани специалисти. ФТК обучава значителен брой докторанти и студенти в областта на телекомуникациите - радио, аудио, видео, кабелни и оптични комуникационни мрежи, системи и технологии, екологичен и енергиен мониторинг и др.

Научните трудове и приложните разработки, създадени във ФТК, се ползват със заслужено признание както у нас, така и в целия свят. Научните постижения на нашите преподаватели се публикуват в най-реномираните световни списания. Приложните ни проекти и разработки са внедрени на хиляди обекти у нас и в чужбина и всеки ден носят на хората приходи, удобство и удоволствие.

Възпитаници на ФТК създадоха и в момента ръководят и обслужват българската комуникационна промишленост, фирмите и научните звена в сектора. Благодарение на широкопрофилната си подготовка те успешно се реализират и в близки до комуникациите области – компютри, електроника, автоматика и др. В чужбина нашите випускници се радват на изключителни успехи и в много случаи стигат до най-високите етажи на кариерата и бизнеса.