Национална научна програма на МОН "Млади учени и постдокторанти"

РЕШЕНИЕ
на структурната комисия на Факултета по телекомуникации за класираните кандидати по програмата на МОН "Млади учени и постдокторанти"

ВТОРИ ЕТАП НА ПРОГРАМАТА 2019-2020

Структурната комисия на ФТК разпределя възнагражденията на младите учени и постдокторантите в рамките на определения за ФТК бюджет от ЦК на ТУ-София на базата на следните критерии и принципи:

 • общ брой точки на класирания кандидат;
 • общата сума, определена за ФТК по проекта;
 • заложените минимални и максимални ставки за заплати по програмата на МОН;
 • постигане на максимална стойност на показателите за изпълнение на програмата и нейните индикативни параметри;
 • политиките на ФТК за развитие на научните изследвания и развитие на академичния състав.

Класирането и разпределението на средствата е извършено съгласно: Методиката за класиране на кандидатите, участващи в националната научна програма "Млади учени и постдокторанти" и Методиката за разпределение на средствата на класираните участници в националната научна програма "Млади учени и постдокторанти" на ФТК.

Входни данни:

 1. Подадени от кандидатите и обработени от комисията на ФТК заявления за участие в програма на МОН "Млади учени и постдокторанти";
 2. Подадени от кандидатите, верифицирани и оценени от комисията на ФТК доказателствен материал и анотация;
 3. Годишен брутен бюджет на ФТК за 2019-2020 г. с включени осигуровки за сметка на работодателя – 27 756 лв.;
 4. Коефициент K = 1.82 за стимулиране на младите учени;
 5. Период, в който съответният кандидат може да получава средства по програмата - не по малко от 6 месеца;
 6. Минимално допълнителното месечно възнаграждение на млад учен – 200 лв. за 4 часа на ден с включени осигуровки за сметка на работодател;
 7. Минимално допълнителното месечно възнаграждение на постдокторант – 750 лв. за 4 часа на ден с включени осигуровки за сметка на работодател.

Резултати от класирането:

N

Кандидат

Точки

РЕЗУЛТАТ

1.

ФТК-ПД №3

58.50

класиран

2.

ФТК-ПД №1

58.00

класиран

3.

ФТК-ПД №4

55.50

класиран

4.

ФТК-ПД №2

53.00

класиран

5.

ФТК-ПД №6

38.00

декларирал отказ

6.

ФТК-ПД №5

34.50

некласиран

7.

ФТК-ПД №7

32.00

некласиран

8.

ФТК-ПД №8

16.50

некласиран

 

9.

ФТК-МУ №1

91.00

класиран

10.

ФТК-МУ №3

79.50

некласиран

11.

ФТК-МУ №2

53.50

класиран

12.

ФТК-МУ №8

18.00

класиран

13.

ФТК-МУ №4

12.00

класиран

14.

ФТК-МУ №5

10.00

класиран

15.

ФТК-МУ №6

10.00

класиран

16.

ФТК-МУ №7

9.00

класиран

 1. Сумата от точките на всеки кандидат, които са верифицирани и определени от СК на ФТК;
 2. Трудовото възнаграждение на класираните кандидати за втори етап на програмата с включени осигуровки за сметка на работодателя.

Дата: 03.02.2020

Председател:

проф. д-р Илия Илиев – Декан на ФТК

Членове:

доц. д-р Бончо Бонев
доц. д-р Златка Вълкова-Джарвис
проф. д-р Георги Илиев
доц. д-р Румен Миронов
доц. д-р Боянка Николова
маг. инж. Николай Данданов

Факултет по Телекомуникации

Днес "Телекомуникации" - първата в университета след демократичните промени през 1989 г. широкопрофилна специалност, както и магистърската й програма, се радват на изключителна популярност сред кандидат-студентите и фирмите. Във ФТК работи отличен колектив от висококвалифицирани специалисти. ФТК обучава значителен брой докторанти и студенти в областта на телекомуникациите - радио, аудио, видео, кабелни и оптични комуникационни мрежи, системи и технологии, екологичен и енергиен мониторинг и др.

Научните трудове и приложните разработки, създадени във ФТК, се ползват със заслужено признание както у нас, така и в целия свят. Научните постижения на нашите преподаватели се публикуват в най-реномираните световни списания. Приложните ни проекти и разработки са внедрени на хиляди обекти у нас и в чужбина и всеки ден носят на хората приходи, удобство и удоволствие.

Възпитаници на ФТК създадоха и в момента ръководят и обслужват българската комуникационна промишленост, фирмите и научните звена в сектора. Благодарение на широкопрофилната си подготовка те успешно се реализират и в близки до комуникациите области – компютри, електроника, автоматика и др. В чужбина нашите випускници се радват на изключителни успехи и в много случаи стигат до най-високите етажи на кариерата и бизнеса.