Катедрата е приемник на една от първите слаботокови катедри в Република България с богата история, висок престиж и дълбоки традиции в обучението на студенти и научните изследвания в областта на телекомуникациите.

Наличният преподавателски ресурс, богатата и обновена материална база позволяват на катедрата да обучава студенти от образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР", "МАГИСТЪР" и научно-образователсната степен "ДОКТОР". Катедрата отговаря за обучението на студентите по множество базови, теоретични и специализиращи дисциплини от специалност "Телекомуникации" на факултета. В нея се извършва специализиращо обучение за образователно-квалификационната степен "Бакалавър" и "Магистър" в двете специализации: "Радиокомуникации" и "Аудио и видео системи".

Освен по специалност "Телекомуникации", катедрата провежда обучение и на студенти от други специалности и факултети от Технически Университет - София като: Факултет Електронна техника и технологии, Факултет Компютърни системи и управление, Факултет по транспорта, Стопански факултет, Електротехнически факултет, Факултет за френско обучение по Електроинженерство, Факултет за английско инженерно обучение.

Благодарение на ползотворното сътрудничество, ежегодно от катедрата се изпращат студенти, докторанити и преподаватели за специалия, обмяна на опит и обучение в множество европейски университети и водещи телекомуникационни фирми от страната. Преподавателите от катедрата поддържат дългогодишни връзки с редица чуждестранни университети, подготвящи специалисти в областта на радиокомуникациите и видеотехнологиите – Техническите университети в Мюнхен, Хамбург, Виена, Москва, Санкт Петербург, Академията на науките на Украйна, Квебекския университет в Отава, Университетите в Арканзас, Атланта и Чалмерс и др. Освен това се работи активно по програма ЕРАЗМУС, като са сключени договори с Политехниката в Атина, Техническите университети в Илменау, Дармщад, Вроцлав, Мадрид, Лисабон, Ница, Копенхаген, Бялисток и др. Дългогодишно и плодотворно е сътрудничеството на катедрата и с фирмите Siemens, GloBul, Ericsson, M-Tel, Vivacom, Blizoo, RaySat, Nokia, Neterra и др.

http://rcvt.tu-sofia.bg